Drukuj

Regulamin przewozu osób

REGULAMIN

ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB i RZECZY

W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

 

 

Tekst jednolity Regulaminu w załączeniu

 

 

BEŁCHATÓW 2018

 

 

Regulamin zarobkowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie       

Spółka z o.o. Niedyszyna 40, 97 – 400 Bełchatów

adres do korespondencji  ul. Przemysłowa  2, 97 – 400 Bełchatów

                      Obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.

ROZDZIAŁ I
Przedmiot, zakres zastosowania  oraz podstawy prawne regulaminu

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług przewozowych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie  Spółka z o.o., zwane dalej „Przewoźnikiem”.

2. Regulamin wydany zostaje na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z  dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z   późniejszymi zmianami) oraz dla wykonania obowiązku nałożonego postanowieniem art. 18 b, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088  z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.

3. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, przewozu osób, bagażu i rzeczy w   transporcie drogowym wykonywanym przez PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. zwanym   dalej „Przewoźnikiem”

4. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmujący       

 1. przewozy regularne i przewozy regularne specjalne
 2. grupowe przewozy osób oraz usługi o charakterze okazjonalnym w tym przewozy  turystyczne, pracownicze i szkolne.

5 .Przyjęte  w  niniejszym   regulaminie   uregulowania  są   z godne  z  obowiązującym  prawem, a w sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy - Prawo Przewozowe oraz Kodeksu Cywilnego.         

§ 2

1) przewoźnik – PKS w Bełchatowie Spółka z o.o.

2) przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu polegający  na  przewozie w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r., w Rozporządzeniu  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy

i Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe;

3) przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób;

4) przewozy grupowe – przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem a wynajmującym usługę na rzecz osób trzecich tj. uczestników przewozu grupowego.

5) linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze, między przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób;

6) kurs autobusowy - każdy przejazd, w jednym kierunku, autobusu wykonującego przewóz regularny w ramach linii komunikacyjnej;

7) przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów w sposób oznaczony przepisami, z informacją o rozkładzie jazdy;

8) punkt odprawy - przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu określonej osoby lub inne określone miejsce dla grupy osób w przewozie grupowym;

9) autobus - pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu więcej niż 9 osób na miejscach dla pasażerów;

10) umowa transportowa – oznacza umowę przewozu zawartą między przewoźnikiem a pasażerem dotyczącą świadczenia co najmniej jednej usługi regularnej lub okazjonalnej;

11) osoba niepełnosprawna – oznacza każdą osobę, której sprawność ruchowa podczas korzystania ze środków transportu jest ograniczona w wyniku jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (sensorycznej lub motorycznej, trwałej lub przejściowej), niepełnosprawności intelektualnej, upośledzenia lub jakiejkolwiek innej przyczyny niepełnosprawności bądź z powodu wieku i której sytuacja wymaga należytej uwagi i dostosowania usług udostępnianych wszystkim pasażerom do jej szczególnych potrzeb.

 

ROZDZIAŁ II

 

Przepisy ogólne

§ 3

1.  W przewozach regularnych przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.

2.  Zawarcie umowy przewozu w przewozach regularnych następuje przez nabycie biletu na przejazd  /przewóz bagażu/ a w przypadku przejazdów wielokrotnych nabycie biletu miesięcznego imiennego, którego integralną częścią jest EM – karta, elektroniczna kopia biletu miesięcznego.

3.  Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.

 §4

1.  Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określają  stosowane przez przewoźnika cenniki opłat.

2. Przewoźnik może zastosować  promocyjne ceny biletów na określonych relacjach lub liniach.
3.  Przewoźnik zobowiązany jest podać do wiadomości publicznej  w sposób zwyczajowo przyjęty aktualne tabele opłat taryfowych lub cenniki  i zapewnia zainteresowanym podróżnym wgląd do obowiązujących przepisów przewozowych.

 

§ 5

1.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takie jak:

wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia autobusu na trasie;

-  wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;

-  zastosowanie się do nakazów policji i innych uprawnionych służb;

-  akty wandalizmu i terroru;

-  zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;

-  inne okoliczności nieprzewidziane i niezależne od przewoźnika.

2.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po upływie czasu przeznaczonego na postój.

3.  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.

4.  Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w bagażniku autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.

5.  Wszelkie powstałe szkody, na które podróżny został narażony podczas przewozu, powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich ujawnieniu i potwierdzone pisemnie przez obsługę autobusu lub dyspozytora.

6.  Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Przewoźnika ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo Przewozowe, Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, zwanego dalej Rozporządzeniem P.E. i R.U.E.

7.  Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

8.  Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Przewozowe.

9.  Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:

-  zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł wcześniej przewidzieć, uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,

 pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych. 

10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osobę małoletnią podróżującą bez opieki. Za działania osoby małoletniej ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni. 

11.  Małoletni, który nie ukończył 13 roku życia może podróżować wyłącznie z opiekunem. 

12.  Małoletni po ukończeniu 13 roku życia, może podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego "Oświadczenia o przewozie małoletniego", wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczonego kierowcy przed rozpoczęciem kursu.  

 

ROZDZIAŁ III

 

Przewóz osób w komunikacji regularnej.

§ 6

1.  Przewoźnik obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, oraz wygody i należytej obsługi.
Przewoźnik ogłasza:

a) w autobusie  - informacje o cenach biletów  i warunkach sprzedaży biletów, godzinach otwarcia kasy biletów miesięcznych  oraz wyciąg ważniejszych przepisów przewozowych i porządkowych.

2. Ograniczenie dostępu do niektórych kursów w komunikacji regularnej podaje się na stronie przewoźnika www.pks.belchatow.pl , w rozkładzie jazdy oraz na przystankowych tablicach z godzinami odjazdów autobusów.

  § 7

 1. Miejsce zatrzymywania się autobusów w przewozach regularnych wskazują oznaczone odpowiednimi znakami przystanki autobusowe /znak D-15/. 

 2.  Nazwy przystanków autobusowych, ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusach, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.

 3.  Do obowiązków kierowcy należy zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

 4.  Kierowca obowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania podróżnego sygnalizującego zamiar przejazdu autobusem.

 5.  Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach umieszczonych w rozkładzie jazdy.

6.  Kierowca autobusu ma obowiązek udzielić pomocy pasażerowi, który doznał w drodze nagłej niedyspozycji, lub ataku choroby, kontaktując się z odpowiednimi służbami lub dowożąc pasażera bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej, o ile jest to konieczne dla ratowania jej życia lub zdrowia.

§ 8

1.  Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego, oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika, oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.

2.  Pierwszeństwo wejścia do autobusu mają w kolejności:

a)  osoby z biletami korzystające z pierwszeństwa przejazdów, a w szczególności:

     -   osoby niepełnosprawne, o ograniczonej sprawności ruchowej lub wymagające pomocy,

     -   kobiety ciężarne,

     -   osoby z małym dzieckiem na ręku,

     -   podróżni z biletami miesięcznymi i okresowymi

     -   podróżni z biletami jednorazowymi.

b)      osoby chcące zakupić bilet korzystające z pierwszeństwa przejazdów w szczególności:

     -   osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej lub wymagające pomocy,

     -   kobiety ciężarne,

     -   osoby z małym dzieckiem na ręku.

3. Podróżnemu, który posiada bilet zakupiony przez Internet miejsce siedzące wskazuje kierowca.

4.  Pasażerowie powinni stawić się na przystanku odjazdowym 5 minut przed odjazdem autobusu.

5. W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:                       

     a)  dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy także kobiet ciężarnych),

     b) dla osób niepełnosprawnych.

6. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym (piktogramem)  dla  osób  z dzieckiem na ręku” lub „dla osoby niepełnosprawnej”, obowiązany jest zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.

7.  Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo - korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych - usunąć z autobusu, lub z obiektu dworcowego, osoby:

a)  odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,

b)  nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika,

c)   nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne,

d)  znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia,

e) mogące zabrudzić inne osoby, oraz zanieczyścić wnętrze autobusu, lub pomieszczenia dworcowe.

8. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

9. W przypadku braku miejsc w autobusie, kierowca jest zobowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę „BRAK MIEJSC”, informującą tym podróżnych oczekujących na przystankach.

 

§ 9

1. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.

2. Urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

3. W autobusach obowiązuje całkowity zakaz:

a)      palenia tytoniu,

b)     używania e-papierosów,

c)     zażywania substancji odurzających,

d)     spożywania alkoholu,

e)     spożywania posiłków typu fast-food,

f)     spożywania lodów.

4. Osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą podróżować autobusami.

5. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być przez Kierowcę lub osobę upoważnioną przez Przewoźnika nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

6. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu Przewoźnika.

§ 10

1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu.

2. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu  u kierowcy autobusu.

3. Podróżny wsiadający na przystanku może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem, że są w nim jeszcze wolne miejsca, a brak biletu zgłosi obsłudze przed wejściem, lub bezpośrednio po wejściu do autobusu.

4.  Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu, oraz sprawdzić czy jest on właściwy.

5.  W bilecie na przejazd określa się wysokość należności, oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych także tożsamość jego posiadacza.

6.  Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny a przejazd nie został rozpoczęty.

7.  Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu.

8.  Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd do czasu zakończenia podróży, oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.

9.  W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.

§ 11

1. Za niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że podróżny dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności.

 

2. Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje przed rozpoczęciem przejazdu - uprawniony pracownik przewoźnika (dyspozytor ruchu) w początkowym punkcie odprawy.

3.  Bilet poświadczony jako niewykorzystany uprawnia podróżnego wyłącznie do ubiegania się   o    zwrot  zapłaconej  należności; nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym terminie, a podróżny powinien wykupić nowy bilet.

4. Kierowca autobusu ma prawo dokonać zwrotu za bilet sprzedany przez niego tylko w przypadku awarii autobusu i nie zorganizowaniu przez przewoźnika komunikacji zastępczej.

5. Za niewykorzystany bilet miesięczny i okresowy przewoźnik może dokonać zwrotu części niewykorzystanego biletu potrącając z wartości ilość wykorzystanych dni od początku daty ważności biletu do dnia zwrotu biletu,

 • z wartości biletu zostaje potrącona kwota po przeliczeniu ilości dni wykorzystanych i cenę biletu jednorazowego w strefie kilometrowej razy dwa przejazdy dziennie (w przypadku biletu zakupionego na Tam i Powrót, oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 10%  wartości biletu.

ROZDZIAŁ IV

 

Przewóz rzeczy podróżnego i zwierząt

§ 12

1.  Podróżny, który posiada bilet na przejazd lub dokument uprawniający do przejazdu ma prawo do przejazdu w relacji na jaką opiewa bilet i w określonym autobusie oraz przewiezienia ze sobą bezpłatnie: 

a) rzeczy zaliczonych do bagażu podręcznego,

 • przedmioty przestrzenne nie przekraczające wymiarów 50 x 50 x 40 cm, , który jest umieszczony na kolanach podróżnego lub w przestrzeni pod  lub nad siedzeniem  ( na półce ),
 • przedmioty podłużne nie przekraczające wymiarów 12 x 12 x 150 cm,
 • przedmioty płaskie nie przekraczające wymiarów 90 x 75 x 10 cm,
 • instrumenty muzyczne i sztalugi przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 • certyfikowanego psa przewodnika (w przypadku osób niewidomych),  
 • składanego wózka inwalidzkiego, jeśli pasażer jest użytkownikiem takiego wózka,
 • psa lub kota, jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu i umieszczone w miejscu wyznaczonym. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec, a jego opiekun musi okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia zwierzęcia. Kot powinien być umieszczony w klatce bądź innym przenośnym pojemniku przystosowanym do przewozu zwierząt,
 • bagażu i zwierząt nie można umieszczać w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

b) rzeczy umieszczonych w luku bagażowym autobusu, których ilość waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu podręcznego:

 • przedmiotów przestrzennych do 90 x 75 x 40 cm,
 • przedmiotów podłużnych do 12 x 12 x 220 cm,
 • przedmiotów płaskich do 100 x 90 x 10 cm,
 • instrumentów muzycznych do 130 x 70 x 50 cm.

2.  Rzeczy wartościowe, w tym w szczególności papiery wartościowe, pieniądze, biżuteria, elektronika, a także rzeczy posiadające wartość naukową lub artystyczną, należy przewozić jako bagaż podręczny wewnątrz autobusu.

3.  Kierowca jest odpowiedzialny za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.

4.  Pasażer zobowiązany jest poinformować kierowcę o samodzielnym umieszczeniu bagażu w luku bagażowym.

5. O przewożeniu bagaży dodatkowych i przekraczających wymiary określone decyduje kierowca danego autobusu.

6.  Bagażu i zwierząt nie można umieszczać w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

7.  W autobusie nie wolno przewozić:

 • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu i utrudniających warunki odbywania podróży,
 • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów w szczególności: materiałów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,
 • nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję),
 • zwłok i szczątek zwłok ludzkich,
 • żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianych w ust. 1.

8.  W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić zabrania go do przewozu.

9.  Po zakończonym przewozie kierowca wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym.

10.  W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu Przewoźnik ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym w ustawie Prawo przewozowe. 

11.  Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

12.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.

13. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu  uzyskania  potwierdzenia  utraty  lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Spółka z o.o. Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

adres do korespondencji : ul. Przemysłowa 2,  97 – 400 Bełchatów

14.  Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.

 

ROZDZIAŁ V

 

Kontrola biletów

§ 13

 1. Przewoźnik albo osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym  w  widocznym  miejscu, może  dokonywać kontroli  dokumentów przewozu osób lub bagażu.
 2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
  • nazwę przewoźnika;
  • numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu;
  • zdjęcie kontrolującego;
  • zakres upoważnienia;
  • okres ważności;
  • pieczęć i podpis wystawcy przewoźnika.
 3. Podróżny, u którego organ kontrolny przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd, lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny nie mogący udokumentować uprawnień  do  przejazdu  bezpłatnego  lub ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności  za przewóz oraz opłaty dodatkowej, której wysokość określono w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 117) albo przyjęcia wezwania do zapłaty.
 4. Należność przewozową za drogę, którą podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej, nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi. Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić, należność tą oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus.
 5. Podróżny, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie, może kontynuować podróż jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i  przyjmie wezwanie do zapłaty.
 6. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty umorzeniu.
 7. Wysokość opłaty manipulacyjnej uwzględnia ponoszone przez przewoźnika lub osoby przez niego upoważnionej koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej i wynosi 10 % wysokości tej opłaty.

8.  Przewoźnik albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:

a)   w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;

b)   w razie niezapłacenia należności i nie okazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

c)   w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.  Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem tożsamości traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.

9.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 8 c do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika albo osobę przez niego upoważnioną.

                                                  

 ROZDZIAŁ VI

 

 Skargi i wnioski

§ 14

 1. Skargi i wnioski związane z przewozem osób i rzeczy mogą być wnoszone  pisemnie kierowane  na  adres   siedziby    Spółki PKS  w   Bełchatowie    Sp.  z   o.o.,  lub  za pośrednictwem poczty internetowej na adres reklamacje@pks.belchatow.pl
 2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego rozpoznaje się bez udzielenia odpowiedzi.
 3. Skarga  dotycząca  określonej  osoby  nie może  być  przekazana  do  rozpatrzenia tej osobie,  ani  osobie, wobec której  pozostaje ona w  stosunku nadrzędności służbowej.

 ROZDZIAŁ VII

 

Przepisy końcow

§ 15

Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.

Z chwilą wprowadzenia traci moc Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6)2010

Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się uchwałą Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie

Sp. z o.o. Niedyszyna 40,  97-400 Bełchatów 

 

Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej w  Bełchatowie  Spółka         z  o.o. Niedyszyna  40,  97-400 Bełchatów                                                   adres do korespondencji ul. Przemysłowa 2,  97-400 Bełchatów

NIP: 769-050-21-99 , Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorstw nr KRS 0000302235, Kapitał Zakładowy 3 563 000 000,00 PLN

 

 Rozkład jazdy    

  przez telefon
   703 402 999
      (infolinia)

 

         Załącznik   Nr 2

         do  Zarządzenia Wewnętrznego nr 14 / 2018

          PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWE  W BEŁCHATOWIE Sp. z o.o

 

               REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB,  ZWIERZĄT  i  BAGAŻU

 

                                                 BEŁCHATÓW 2018

 

Regulamin  przewozu osób,   zwierząt  i  bagażu w komunikacji regionalnej i międzymiastowej Przedsiębiorstwa Komunikacji  Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. Niedyszyna 40, 97 – 400 Bełchatów

adres do korespondencji ul. Przemysłowa 2,  97 – 400 Bełchatów

Regulamin Przewozu powstał w oparciu i zgodnie z przepisami prawa przewozowego (Dz. U. 1984r. Nr 53 poz.272 z późniejszymi zmianami)

I Warunki ogólne przewozu osób, zwierząt i bagażu

·  W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

·  Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień, godzinę i trasę bilet.

·  Pasażer ubiegający się o zniżkę ustawową i komercyjną ma obowiązek posiadać do okazania przy zakupie biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniającym do korzystania z danej zniżki.

·  W kursach przyspieszonych i pośpiesznych dzieciom do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego przysługuje ulga jak młodzieży uczącej się.

·  Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

·  Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator.

·  Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres: PKS w Bełchatowie Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2

 – listem poleconym , e- mailem , telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy w terminie 3 dni.

·  Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością firmy PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

 

II Obowiązki PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. odpowiada za przewóz pasażerów do miejsca docelowego określonego na bilecie.

·  Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od nas nie będziemy w stanie dowieźć Państwa do miejsca docelowego własnymi autobusami, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca wskazanego na bilecie.

·  PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów oraz ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od nas niezależnych, takich jak:

-wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu,

-wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,

-zastosowanie się do żądań policji, inspekcji transportu drogowego lub innych służb drogowych,

-śmierć lub wypadek na drodze,

-akty wandalizmu i terroru,

-zamknięcia drogi, objazdu, wyjątkowe natężenie ruchu,

-awaria pojazdu,

-inne okoliczności poza naszą kontrolą,

·  Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu , przed jego rozkładowym odjazdem, po postoju na odpoczynek.

·  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp.

w sytuacji, kiedy z przyczyn od nas niezależnych będzie to konieczne.

 

III Bilety

1.  Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet, lub dokument uprawniający do przejazdu 

okazywać go na żądanie obsługi autobusu i uprawnionych kontrolerów. Bilet stanowi dowód   zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu.

      PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  obowiązane jest do świadczenia przewozu zgodnie

     z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.

2.  W bilecie na przejazd określa się wysokość należności, oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych - także tożsamość jego posiadacza.

 1. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.
 2. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do

      przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu (nie dotyczy  

      posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych). Przy przejazdach z

      przesiadaniem, podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.

 1. Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych innym kursem niż określony w bilecie, przewoźnik obowiązany jest dopuścić w miarę wolnych miejsc w autobusie,
 2. Bilety okresowe bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami  posiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu,
 3. W razie utraty biletu imiennego miesięcznego podróżny nie traci prawa do dalszego korzystania z przejazdu pod warunkiem, że zgłosi utratę biletu. Podróżny otrzymuje zaświadczenie upoważniające go do dalszego przejazdu. Wtórników biletów jednorazowych utraconych  nie wydaje się.

 8. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd / zawarcie umowy przewozu /

    przed rozpoczęciem przewozu  w punkcie sprzedaży biletów a w razie braku takiej 

    możliwości  u kierowcy autobusu.

     PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. nie prowadzi przedsprzedaży biletów jednorazowych

     w kasach biletowych , natomiast istnieje możliwość zakupu biletów jednorazowych

     przez Internet / wraz z serwisem e - podróżnik / na kursy dalekobieżne – pospieszne.

     Przebukowanie biletu na inny dzień lub trasę jest możliwe tylko w przypadku zamówionego

     biletu przez Internet.

9.  Sprzedaży  biletów dokonuje się zasadniczo według kolejności zgłaszania się podróżnych.

Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby, uprawnione na mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet poza kolejnością.

10. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  wyznacza w razie potrzeby i w miarę możliwości

     oddzielne kasy biletowe do sprzedaży biletów miesięcznych ogólnodostępnych

     i szkolnych. Warunki nabywania  i  korzystania z tych biletów określa taryfa.

11. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP, osoby korzystające z okresowych biletów służbowych

     oraz okaziciele dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów powinni przed

     zamierzoną podróżą dokonać w kasie biletowej rezerwacji miejsca na przejazd.

Prawo zamówienia miejsca w tych przypadkach przysługuje poza kolejnością.

12.Podróżny, który nie nabył biletu w kasie, oraz osoba wsiadająca na przystanku, na którym  

     nie ma kasy, może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem, że są w nim jeszcze wolne  

     miejsca, a brak biletu zgłosi obsłudze przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do  

     autobusu.

13. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu, oraz sprawdzić

      czy jest on właściwy.

14. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne

do ustalenia  zakresu uprawnień podróżnego.                                                                            

 

IV Bagaż

 

1.  Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza

autobusu, albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.

Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposób rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie.

 

2.    Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które:

       1) nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę

    lub niebezpieczeństwo,

        2) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,

        3) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny

    ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.

3.    Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu, a nie rozmieszczonych w sposób określony w ust. 2, oraz rzeczy umieszczonych podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu, pobiera się opłatę, której wysokość podaje taryfa stosowana przez przewoźnika. Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu bilet bagażowy, a rzeczy przewożone w schowku zaopatruje się dodatkowo w nalepkę ( wywieszkę) identyfikacyjną.

4.   Za przewóz psa pobiera się opłatę jak za jedną sztukę rzeczy. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.

5.   Dopuszcza się przewóz w autobusie bez opłaty małych zwierząt pokojowych, jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody.

        6.W autobusie nie wolno przewozić:
 

       *  przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym, lub mieniu przewoźnika

     i utrudniających warunki odbywania podróży,

       *  rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów

           administracyjnych, celnych i sanitarno - porządkowych - w tym materiałów cuchnących,

           zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych

           niebezpiecznych.

       *  nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia

     ze względu na pełnione funkcje),

       *  przedmiotów wzbudzających odrazę

       *  zwierząt niebezpiecznych

      *  w razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których

          przewozić nie wolno ( ust. 6 ), przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności  

          podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń –

      odmówić zabrania go do przewozu.

   7.   Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust. 7),

          przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków

          i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami

                  o rzeczach znalezionych.

          8.   Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy

          przewożone w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki ( wywieszki)

          identyfikacyjnej, osobie,  która nie może go okazać przewoźnik wydaje bagaż

          tylko po udowodnieniu przez nią tytułu własności i po spisaniu danych

          personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości.

       9.  Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu

          przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.

 

V Naruszenie porządku.

Dla bezpieczeństwa interesów wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:

*  Radia, magnetofony i inne urządzenia grające -instrumenty muzycznie nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

*  Zabronione jest picie alkoholu w naszych autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

*  Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.

*  Zabrania się zajmowania miejsc oraz przebywania na pokładzie autobusów pasażerom

    będącym pod wpływem działania narkotyków lub innych substancji odurzających.

*  Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.

 

W PRZYPADKACH NAGŁYCH LUB NIEUWZGLĘDNIONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, ZWIERZĄT I BAGAŻU, PASAŻEROWIE POWINNI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSPOZYTOREM PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. tel. 502 – 472 – 233  lub 44/ 633 – 41 – 34 

 

 

 

 

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl