Drukuj

ulgi ustawowe - bilety miesięczne


Rodzaj ulgi: UCZEŃ
Wysokość ulgi: 49%
Opis ulgi:

Art.5.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).

Rodzaj ulgi: STUDENT
Wysokość ulgi: 51%
Opis ulgi: Art.5.1a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).

Rodzaj ulgi: NAUCZYCIEL
Wysokość ulgi: 33%
Opis ulgi:

Art.5.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:

1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

Rodzaj ulgi: NAUCZYCIEL AKADEMICKI
Wysokość ulgi: 33%
Opis ulgi:

Art.5.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:

2) nauczyciele akademiccy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

Rodzaj ulgi: DOKTORANT
Wysokość ulgi: 51%
Opis ulgi: Art.5.1b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455) o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rodzaj ulgi: DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
Wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:

Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów miesięcznych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

Rodzaj ulgi: OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
Wysokość ulgi: 49%
Opis ulgi: Art.4.1.  Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niezdolne do do samodzielnej egzystencji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.07.2023 o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U.z  10.08.2023. poz. 1575)
___________________________________________________________________________________
Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY
Wysokość ulgi: 37%
Opis ulgi: Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY N.S.E. - KURSY ZWYKŁE
Wysokość ulgi: 93%
Opis ulgi: Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY N.S.E. - KURSY POSPIESZNE
Wysokość ulgi: 51%
Opis ulgi: Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010).
 

 

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl